Historia Ukrainy

Za pierwszych władców tych ziem uważani są Normanowie. Konkretnie pierwszym władcą był prawdopodobnie książę Ryryk, który w drugiej połowie dziewiątego wieku założył Nowogród Wielki, co jest uznawane za początek historii Rusi. Ten władca założył także Ruś Nowogrodzką, czyli pierwsze kraj ruski. Następca tego pierwszego władcy doprowadził do utworzenia się Rusi Kijowskiej. Mniej więcej w połowie dziesiątego wieku ukształtował się administracyjny porządek. Na Rusi Kijowskiej na początku jedenastego wieku umocniła się pozycja prawosławnej Cerkwi. W kolejnym stuleciu Ruś Kijowska została podzielona na wiele dzielnic. W trzynastym wieku większość dzielnic podbili Tatarzy, którzy jednak nie sprawowali bezpośrednich rządów na tych terenach. Władzę sprawował Wielki Książe, który dawał daniny na rzecz chana. Dlatego spora część zachodniej oraz centralnej Rusi w kolejnym wieku poddała się władzy Wielkiego Księstwa Litewskiego. W pierwszej połowie czternastego wieku Ruś Czerwona należała do Korony Królestwa Polskiego. W siedemnastym wieku miało miejsce kilka kozackich powstań, które organizowano przeciwko Koronie. W ich wyniku lewobrzeżna Ukraina znalazła się pod wpływem Rosji. Rozbiory naszego kraju doprowadziły do rusyfikacji tych terenów. W roku 1917 proklamowano Ukraińską Republikę Ludową, stało się tak w wyniku robotniczego powstania. Po pierwszej wojnie światowej znaczna cześć terytorium obecnej Ukrainy została włączona do Związki Radzieckiego jako jedna z republik ZSRR. Niepodległość kraj ten uzyskał w roku 1991.