Krajobraz

Nazwę tą stosuje się w różnych dziedzinach nauki, jak geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia. Potocznie też określa się widok. Za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych, który wyróżnia dany teren. W ekologii zaś jest on definiowany jako fizjocenoza, które połączone są obiegiem materii i przepływu materii i energii, a także oddziaływaniem antropogenicznym. W krajobrazie występują różne ekosystemy obok siebie. Do cech krajobrazu należy określenie, że zajmuje wycinek przestrzeni i można go przedstawić na mapie, charakteryzuje się swoistą fizjonomią, którą można przedstawić na rysunku, jest systemem dynamicznym, podlega zmianom i ewolucji. Rozróżnia się typy pierwotne, naturalne, kulturowe, zdewastowane.