Ekologia

Jest to nauka o strukturze, jak i funkcjonowaniu przyrody. Zajmuje się oddziaływaniem organizmu na środowisko oraz wzajemnie między zwierzętami. Najważniejszymi pojęciami w ekologii uważa się populacja, biocenoza, ekosystem, krajobraz, biosfera, sukcesja ekologiczna. Do działów ekologii zalicza się autekologię, czyli ekologię organizmów, która zajmuje się oddziaływaniem środowiska abiotycznego na organizmy oraz synekologię, czyli ekologię ekosystemów, która zajmuje się badaniem grup organizmów w biocenozie oraz zależności pomiędzy zbiorowiskami organizmów. Można też zaobserwować podział na metodologię badań czyli ekologię opisową co jest opisem całych formacji roślin i grup zwierząt. Następną jest ekologia funkcjonalna szukająca związków wzajemnej zależności i oddziaływań. Jest też ekologia ewolucyjna co rozważa organizmy i relacje istniejące między nimi jako twory historyczne procesu ewolucji. Każdy z naukowców ma różne podejście do ekologii. W dzisiejszych czasach istniej dużo organizacji ekologicznych, które bywają czasem bardzo radykalne co może być przykładem przykuwanie się do drzew lub organizacja Greenpiss.