Historia Białorusi

Można powiedzieć, że podstawą tej narodowości są takie plemiona jak: plemiona Krywiczów, Dregowiczów i Radymiczów. Pierwsze księstwa na tym terenie powstały w dziewiątym wieku. Kolejne stulecia to udział Białorusinów w powstawaniu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na owe państwa składały się takie tereny jak na przykład Ruś Biała, Ruś Czarna i Ruś Zaleska. Kraj ten aż do końca osiemnastego wieku był częścią państwa polsko-litewskiego. Na terenie Białorusi odbywały się sejmy Rzeczypospolitej. W wyniku zaborów Rzeczypospolitej Obojga Narodów Białoruś była rządzona przez carską Rosję. Potem terytorium obecnej Białorusi należało do Romanowów. Białorusini mieli aktywny udział w powstaniu listopadowym oraz powstaniu styczniowym. Na początku dwudziestego wieku powstała pierwsza legalna białoruska gazeta. Po pierwszej wojnie światowej Białoruś ogłosiła niezależność i tak powstała Białoruska Republika Ludowa. Na początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia w wyniku pokoju ryskiego obszary tego kraju podzielono pomiędzy Rosję i Polskę. Powstała Białoruska Republika Radziecka, czyli w skrócie BSRR. Podczas drugiej wojny światowej dołączono między innymi Grodno i część Mazowsza. Szacuje się, że w Armii Czerwonej walczyło kilka milionów Białorusinów. W tej wojnie światowej zginęło około dwa i pół miliona osób. W roku 1994 zmieniono system polityczny- na republikę prezydencką. Od tego czasu prezydentem kraju jest Aleksander Łukaszenka, przez wielu oskarżany między innymi za łamanie praw człowieka.